می توان با استفاده از روش پنمن-مانتیس (فائو) تبخیر و تعرق را محاسبه کرد که برای شرایط مزرعه ارائه شده است. معادله پنمن-مانتیس برای محاسبه تبخیر و تعرق مرجع ETD استفاده می شود که از یک معادله تعادل انرژی مشتق شده است در این روش، گیاه مرجع یک پوشش چمن فرضی است که ارتفاع آن 12 سانتیمتر و ضریب آلبیدو در آن 23درصد است و به صورت زیر بیان شده است:
معادله پنمن مانتیس برای محاسبه تبخیر و تعرق مرجع
·         که درآن شیب منحنی فشار بخار، که در یک جدول اراده شده است.
·         ثابت سایکومتری،  که در یک جدول ارائه شده است.
·         تابش خالص در سطح پوشش گیاهی
·         تراکم تابش گرما از خاک بسیار اندک است و می توان آن را نادیده گرفت
·         سرعت باد
·         فشار بخار اشباع، در جدول ضمیمه 2 ذکر شده است
در صورتی که پارامترهای روش پنمن – مانتیس برای شرایط اقلیمی گلخانه سازگار شده باشد، از این روش می توان برای شرایط گلخانه نیز استفاده کرد.
مثال سایت آمارهای اقلیمی FAO
داده ها و پارامترهای اراده شده عبارت اند از:
میانگین دمای حداکثر، میانگین دمای حداقل، میانگین رطوبت نسبی، تعداد ساعات آفتابی، تابش کل، میانگین شدت باد.
تبدیل واحد های تابش
اگر تابش کل داده نشده باشد، آن را می توان با استفاده از روشی که توسط ارائه شده است محاسبه کرد.
دمای داخل گلخانه فاقد گرمایش به طور طبیعی بالاتر از دمای بیرون است، تابش کل ورودی در گلخانه کاهش می یابد. این فاکتورها را باید هنگام برآورد تبخیر و تعرق داخل گلخانه در نظر گرفت. دمای گلخانه دارای تهیه مناسب را در طی روز می توان حدود 5-3 درجه بیشتر از دمای بیرون در نظر گرفت. میانگین دمای داخلی در طی شب در یک گلخانه فاقد گرمایش حدود 2  درجه بیشتر از دمای بیرون است با توجه به اینکه خاک خاصیت ذخیره گرما دارد.

میانگین دمای داخلی

با افزایش دما، رطوبت نسبی خارج گلخانه، طی  روز کاهش می یابد. رطوبت نسبی داخل گلخانه با توجه به تبخیر و تعرق مداوم از گیاهان و خاک، حتی اگر گلخانه طی روز تهویه می شود، در سطح نسبتا بالایی باقی می ماند.
بیشتر گلخانه ها در اقلیم های گرم امروزه با آبیاری قطره ای آبیاری می شوند. سیستم های مدرن آبیاری می توانند میزان ضایعات را به 5-10 % برسانند.

بهره وری مصرف آب

بهره وری مصرف آب تحت عنوان نسبت عملکرد به نیاز آب آبیاری تعریف شده است.
بهره وری مصرف آب در تولید گلخانه ای به دلیل:
–          کاهش تبخیر و تعرق (تابش کمتر، رطوبت بالاتر).
–          افزایش عملکرد محصول با تکنیک های کشت، کنترل اقلیم و کنترل آفات.
–          تکنیک های آبیاری پیشرفته (آبیاری قطره ای، استفاده مجدد از آب ذهکشی) بسیار بیشتر از مزرعه است.
میانگین بهره وری مصرف آب بعضی از محصولات در کشورهای مدیترانه ای در زیر ارئه شده است:
مقادیر میانگین برای بعضی از محصولات کشورهای مدیترانه ای (قبرس، مصر، یونان و اسپانیا) در مقایسه با هلند نیز توسط ارائه شده است.
بهره وری مصرف آب در محصول گوجه فرنگی تحت شرایط اقلیمی مختلف و استفاده از سیستم های پرورش مختلف.
صابح، بهره وری مصرف آب را توسط سیستم سرمایشی فن و پد و سیستم سرمایشی مه ساز در گلخانه ای با مشخصات: یک دهانه قوسی گرد، 8/9متر در 28متر، ارتفاع ناودان 4/3متر ارتفاع تاج 3/6متر، با تهویه های سقفی و دیواری را محاسبه و با هم مقایسه کرد. سیستم فن و پد شامل یک پد سلولوزی به ابعاد 5/8متر در 2/1متر بود که در ارتفاع 3/1متر بالاتر از سطح زمین، در لچکی شمالی نصب شده بود. سه فن مکشی که دارای شدت های تهویه مختلفی بودند، در لچکی نصب شده بود.
سیستم مه ساز پرفشار در حد 8960 کیلو پاسکال عمل کرده و ذرات آبی با قطر کمتر از 50 میکرومتر تولید می کند یک خط مرکزی مه ساز هوایی در ارتفاع 1/3متری گلخانه، نصب شده بود.
میانگین کارآیی سرمایش پد در ارتباط با شدت جریان مختلف هوایی که از پد عبور می کنددر جدولنشان داده شده است. افزایش شدت تهویه، کارآیی سرمایش را کاهش می دهد، زیرا سرعت زیاد هوا باعث کاهش زمان تماس هوا با سطح آب پد شده و میزان اشباع هوا توسط بخار کمتر می شود.
میانگین کارایی سرمایش پد در ارتباط با شدت جریان هوا
بهره وری مصرف آب برای سیستم فن و پد در پرورش محصول گوجه فرنگی با عملکرد کل 14/0 کیلو گرم بر متر مربع در هر روز، در جدول زیر ارائه شده است.
با افزایش شدت تهویه، بهره وری مصرف آب کل کاهش پیدا می کند. زیرا در شدت تهویه بالاتر، سیستم فن و پد آب بیشتری برای تبخیر مصرف می کند. افزایش شدت تهویه شیب دمای هوا بین پد و فن را از 6/8 درجه سانتیگراد در شدت تهویه 5/4 متر مکعب بر ثانیه به 4 درجه سانتیگراد در شدت تهویه 7/16 کاهش می دهد، اما شیب دمایی کوچک تر با سطح رطوبت نسبی پایین تری همراه است.
بهره وری مصرف آب برای سیستم سرمایشی مه ساز پر فشار در همان گلخانه و تحت همان شرایط اقلیمی در جدول زیر نشان داده شده است. دمای داخلی می تواند در نقطه ای خاص تنظیم شود. بیشترین میزان بهره وری مصرف آب با شدت تهویه ای معادل 5/4 متر مکعب بر ثانیه حاصل شد، و کمترین میزان بهره وری در بیشترین شدت تهویه بود. نصب خط نازل در مرکز و در بالای سر، تولید شرایط اقلیمی یکنواختی در گلخانه ایجاد می کند.

Com and buy a research paper for college cheap messages that contain the subject line `meeting reminder`, you can enter `username gmail.

نحوه آبیاری گلخانه

Post navigation